Postanowienia ogólne

 1. [Regulamin] Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://mvcenter.webdew.pl/ (dalej: „Strona”) oraz warunki świadczenia drogą elektroniczną usług za pośrednictwem Strony (dalej: „Usługi”).
 2. [Zapoznanie się] Każda osoba przed skorzystaniem ze Strony powinna zapoznać się z Regulaminem.
 3. [Ustawa] W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.
 4. [Właściciel] Właścicielem i administratorem Strony jest MV Center Systemy Wizyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach pod adresem: ul. Krakowska 50, 32-083 Balice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000737796, o numerze NIP 5130255480, adres e-mail do kontaktu: biuro@mv-center.pl, tel.: +48-12-397-50-05 lub +48-12-397-50-06, czynny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9:00 do 17:00 (dalej: „Właściciel”).
 5. [Użytkownik] Użytkownikiem Strony jest każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony, w tym osoby działające w imieniu podmiotów niebędących osobami fizycznymi.
 6. [Polityka Prywatności] Zasady, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem ze Strony i Usług świadczonych w ramach jej świadczonych, jak również uprawnienia osób, których dane dotyczą oraz inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: https://mv center.com/rodo (dalej: „Polityka Prywatności”).
 7. [Działania zakazane] Użytkownik powinien korzystać ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem. Zakazane jest w ramach korzystania ze Strony podejmowanie przez Użytkownika działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony, jak również dostarczanie treści bezprawnych w ramach Strony. Treściami bezprawnymi są w szczególności treści naruszające prawo, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje lub dobra osobiste Właściciela oraz osób trzecich.
 8. [Wymagania techniczne] Korzystanie ze Strony wymaga:
  • komputera osobistego lub urządzenia mobilnego takiego jak tablet lub smartfon;
  • prawidłowo skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej;
  • dostępu do sieci Internet. Połączenie z siecią Internet może powodować naliczanie kosztów przez dostawcę sieci Internet. Są to koszty niezwiązane z korzystaniem z Usług i nie są pobierane przez Właściciela;
 1. [Możliwe zagrożenia] Korzystanie ze Strony oraz Usług nie jest związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Użytkownika innymi, niż zwykłe zagrożenia, z jakimi wiąże się korzystanie z sieci Internet, do których należą m. in. wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, ataki osób trzecich zmierzające do złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego Użytkownika lub Strony w celu nielegalnego pozyskania informacji, w tym danych osobowych.
 2. [Zapobieganie] W celu zapobiegania zagrożeniom, w tym zagrożeniom, o których mowa w poprzednim ustępie, zaleca się, aby Użytkownicy korzystali z oprogramowania chroniącego przed tymi zagrożeniami, w postaci programów antywirusowych i podobnych. Właściciel stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Strony i ich ochrony przed bezprawnym uzyskaniem dostępu do nich, w szczególności poprzez szyfrowanie danych przesyłanych za pośrednictwem Strony.
 3. [Konserwacja] Właściciel nie gwarantuje ciągłej i nieprzerwanej dostępności Strony, w szczególności Właściciel nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Strony, w tym na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony. Właściciel zamieści na Stronie z odpowiednim wyprzedzeniem komunikat o planowanych przerwach w dostępności Strony.

Usługi

 1. [Świadczenie Usług] Za pośrednictwem Strony Właściciel świadczy Usługi obejmujące:
  • możliwość zapoznania się z informacjami publicznie dostępnymi na Stronie,
   w szczególności dotyczącymi działalności Właściciela;
  • umożliwienie kontaktu z Właścicielem poprzez przesłanie mu wiadomości za pośrednictwem Strony.
 2. [Dostęp do treści] Z chwilą wejścia na Stronę, Właściciel świadczy na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną Usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych w ramach Strony oraz zapoznawania się z nimi. Usługa ta jest świadczona nieodpłatnie, w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika i nie wymaga rejestracji na Stronie. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, o której mowa w niniejszym ustępie, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Strony.
 3. [Treści na Stronie] Treści i zasoby udostępniane w ramach Strony przez Właściciela, w tym teksty, zdjęcia i inne materiały należą w całości do Właściciela, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej i obejmują m.in.:
  • dane kontaktowe dotyczące Właściciela;
  • informacje na temat zrealizowanych przez Właściciela projektów;
  • informacje o usługach i ofercie Właściciela.

Formularz kontaktowy

 1. [Formularz] Usługa formularza kontaktowego umożliwia przekazanie Właścicielowi wiadomości za pomocą interaktywnego narzędzia w ramach Strony. 
 2. [Elementy] Skorzystanie z usługi kontaktu wymaga wskazania swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu do kontaktu, jak również wprowadzenia treści wiadomości.
 3. [Zapoznanie się z Regulaminem] Przed wysłaniem wiadomości do Właściciela należy zapoznać się z tym Regulaminem oraz z Polityką prywatności.
 4. [Prawidłowy adres] Wprowadzając adres e-mail oraz numer telefonu należy zweryfikować ich prawidłowość, ponieważ przy ich wykorzystaniu Właściciel będzie udzielał odpowiedzi w związku z podjętym kontaktem.
 5. [Wysyłka] W celu wysłania zapytania, należy po potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, wybrać przycisk „Wyślij zapytanie” lub podobny.
 6. [Zgody marketingowe] Przed wysłaniem formularza, Użytkownik może zaznaczyć odpowiednie pole i wyrazić zgodę na kierowanie na wskazany adres e-mail oraz numer telefonu komunikacji marketingowej Właściciela. Użytkownik wyrażając taką zgodę zapewnia, że jest użytkownikiem wskazanego adresu e-mail i numeru telefonu, lub że został upoważniony przez ich użytkownika do wysłania określonej treści zapytania oraz udzielenia zgody marketingowej.
 7. [Dobrowolność] Udzielenie zgody marketingowej jest w każdym wypadku dobrowolne. Skierowanie zapytania do Właściciela dotyczące jego usług, oferty bądź działalności powoduje, że informacje dotyczące tych kwestii zostaną przekazane w odpowiedzi na zapytanie.

Reklamacje

 1. [Jak zgłosić] Reklamacje dotyczące działania Strony oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług mogą być składane pisemnie na adres MV Center Systemy Wizyjne sp. z o.o., ul. Krakowska 50, 32-083 Balice lub na adres e-mail do kontaktu: biuro@mv-center.pl.
 2. [Treść reklamacji] W reklamacji należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub mailowy, na jaki powinna być skierowana odpowiedź na reklamację, powód składania reklamacji oraz ewentualne żądanie.
 3. [Odpowiedź] Właściciel rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących w Polsce i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie ze wskazaniami osoby składającej reklamację w myśl ust. 2 powyżej, a jeżeli takich wskazań brak – w sposób analogiczny do sposobu złożenia reklamacji.
 4. [Dobrowolność] Postępowanie reklamacyjne jest całkowicie dobrowolne.

Postanowienia końcowe

 1. [Polskie prawo] Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującym w Polsce.
 2. [PDF] Regulamin udostępniany jest na Stronie w formacie PDF w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie.
 3. [Zmiany Regulaminu] Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  • konieczność zaktualizowania danych teleadresowych, w tym nazw lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
  • potrzebę dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa dotyczących kwestii uregulowanych Regulaminem;
  • potrzebę wykonania orzeczeń lub decyzji bądź zaleceń uprawnionych sądów lub organów administracji państwowej w kwestiach dotyczących treści uregulowanych Regulaminem;
  • zmianę działania Strony, w tym jej rozbudowa i dodanie nowych funkcjonalności;
  • zmianę warunków technicznych świadczenia Usług;
  • potrzebę usunięcia ewentualnych błędów lub niejasności, gdyby pojawiły się
  • konieczność modyfikacji Regulaminu w celu uniknięcia nadużyć lub naruszeń Regulaminu. w Regulaminie;
 4. [Informacja o zmianie] Właściciel poinformuje z wyprzedzeniem przynajmniej 14-dniowym o zmianie Regulaminu w formie komunikatu informującego o wprowadzonych zmianach na Stronie. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika z datą jego obowiązywania.